Комунальний заклад "Писарівський ліцей Вінницького району Вінницької області"

   

Інформатизація навчального закладу

Протягом 3-17 січня 2023 р. 100% усіх педагогічних працівників нашого ліцею успішно завершили базовий рівень дистанційного курсу «Цифрові інструменти Google для освіти», ініційованого Міністерством освіти і науки України за підтримки Google Україна задля розширення можливостей використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу.

 

Ліцей отримав  спеціальний статус «Заклад освіти – учасник програми GOOGLE for Education»

 

Сертифікати  педагогічних працівників>>>

 

 

 

 

Теоретичний «довідничок» 

 

   Основною метою новітніх інформаційних технологій навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформа­ційного суспільства.

       Відповідно до мети можна виділити такі методи використання інформаційних технологій у навчанні:

·        побудова системно – інформаційної картини світу й віддзеркалення об’єктивної реальності за допомогою програмного забезпечення, навчання за допомогою інформаційних моделей;

·        впровадження ігрових методів активного навчання, що формують навички відбору індивідуальних і колективних рішень;

·        розробка інформаційних технологій на базі принципів розвивального навчання з урахуванням психолого – педагогічних основ комп’ютеризації навчання;

·        розробка педагогічних програмних засобів за допомогою сучасних авторських систем;

·        неперервність використання засобів інформаційних технологій протягом усього періоду навчання, всебічне охоплення навчального процесу;

·        однотипність і уніфікація технічного, програмного, організаційного й навчально - методичного забезпечення;

·        навчання навичок розв’язування  задач на комп’ютері за допомогою побудови математичних, комп’ютерних  та інформаційних моделей з використанням сучасного прикладного програмного забезпечення,

·        розробка педагогічного моніторингу з використанням інформаційних технологій;

·        створення банку педагогічних знань і педагогічних технологій,

·        дистанційне навчання, колективне виконання навчальних проектів.

      Мультимедійні засоби навчання   як носії навчальної інформації

     Мультимедіа — це сучасна комп'ютерна інфор­маційна технологія, що дозволяє об'єднувати в од­ній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та ані­мацію (мультиплікацію).

 Дидактичні можливості муль­тимедійних засобів навчання:

•         урізноманітнення форм подання інформації;

•         урізноманітнення типів навчальних завдань;

•         створення таких середовищ, які забезпечують уяву учня в певній соціальній та виробничій ситуа­ціях;

•         забезпечення негайного зворотного зв'язку;

•         широка індивідуалізація процесу навчання, вико­ристання основних і допоміжних навчальних впливів;

•         широке застосування ігрових прийомів;

•         широкі можливості відтворення фрагментів на­вчальної діяльності;

•         активізація навчальної роботи учнів, посилення мотивації навчання.

        У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні дидактичні функціональні при­значення: бути опорою (слуховою, зоровою та ін.) для подальшого засвоєння учнями знань, ілюстрацією або засобом повторення та узагальнення навчально­го матеріалу. У будь-якому разі мультимедійний за­сіб навчання є основним або додатковим джерелом знань та уявлень.

Завдяки документальній переконливості викладу, учні засвоюють значний обсяг навчальної інформації за порівняно короткий час. Це звільняє вчителя від потреби давати тривалі пояснення того, що з до­статньою повнотою розкрито за допомогою екран­них та звукових засобів.

  Запровадження мультимедійних засобів навчання стимулює інтерес учнів до навчальної роботи, їхню ініціативу, творчість, сприяє розвитку пізнавальної активності, виробленню самостійних суджень, розвитку мови.

        Комп'ютерні презентації Microsoft Power Point   на  уроках      Мультимедіа-презентація - це програма, яка може містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, звукове оформлення і дикторський супровід, відеофрагменти і анімацію, тривимірну графіку.

Комп'ютерна презентація удосконалює та оптимізує працю вчителя, впорядковує і зберігає наочний матеріал, необхідний для конкретного заняття. Але, комп'ютерна презентація не зможе цілком замінити собою роботу вчителя з класною дошкою та спілкування з учнями.

Комп'ютерні презентації Microsoft Power Point можна використовувати з різними цілями:

·        спрощення  роботи  щодо реалізації принципу наочності на уроках;

·        здійснення  самостійної навчально-дослідницької діяльності учнів, розвиток  їх творчої  активності;

·        формування  інформаційної компетенції учнів;

·        індивідуалізація навчального процесу  за рахунок засвоєння навчального матеріалу в певному темпі, з використанням зручних способів засвоєння знань, що викликає в учнів позитивні емоції і формує позитивні навчальні мотиви;

·        відкриття  можливостей  свободи творчості вчителя;

·          для   пояснення нової теми (з голосо­вим супроводом або коментуванням учителя) проведення уроку у вигляді шкільної лекції, де учні не тільки слухають, продивляються інфор­мацію на екранах, конспектують, а і відповіда­ють на запитання, розв'язують задачі за наве­деним зразком;

·         для контролю набутих теоретичних знань: презентація містить запитання з наступною появою правильної відповіді (спочатку учень відповідає на запи­тання, а потім усі чи­тають на екрані пра­вильну відповідь).

·        для індивіду­альних завдань силь­нішим учням: у позаурочний час учень, за бажанням, може підготу­вати (сам або з допомогою вчителя) презента­цію на дану тему (наприклад, довідки з історії розвитку математики, про вчених-математиків тощо), а потім на уроці представити її іншим учням. Це спонукає учнів до пошуку потрібної інформації, а також сприяє розвитку творчого мислення, вміння правильно та стисло форму­лювати свої думки.

Використовувати презентаціі можна  на різних етапах уроку:

1.     Перевірка домашнього завдання.

2.     Актуалізація опорних знань і їх корекція

3.     Мотивація навчальної діяльності

4.  Історична довідка

5.     Вивчення нового матеріалу

6.     Первинна перевірка засвоєння знань

7.     Первинне закріплення знань

8.     Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок

9.     Контроль і самоперевірка знань

  (Зокрема, презентація дозволяє обрати учневі самостійну роботу певного рівня досягнень, виконати її, здійснити самоперевірку за допомогою створених вчителем структурних гіперпосилань. Для усунення недоліків рекомендую звернутися до раніш вивченого матеріалу або до прикладів розв’язання задач (гіперпосилання на іншу презентацію), таким чином стимулюючи учня на самоосвіту.) 

10.                 Підбиття підсумків уроку

11.                 Інформація про домашнє завдання

         Методика впровадження інформаційних технологій  на уроках

Як би ретельно не було роз­роблено мультимедійний урок, багато що залежить від підготов­ки учителя. Проведення такого заняття схоже на роботу ведучого телевізійної передачі. Вчитель му­сить не тільки впевнено володіти комп'ютером, знати зміст уроку, а й вести його в хорошому темпі, невимушено, постійно залучаючи учнів до пізнавального процесу. Необхідно продумати зміну ритму, урізноманітнити форми навчаль­ної діяльності, як забезпечити по­зитивний емоційний фон уроку.

Тому, для правильної організації навчального процесу потрібно такі умови:

1.    Урок повинен проводитися учителем – предметником, оскільки він знає методику    викладання, наочний матеріал і вікові особливості дітей.

2.    Комп’ютерні завдання мають бути складені відповідно до змісту навчального предмета і методики його викладання, розвиваючи, активізуючи розумову діяльність і формуючи навчальну діяльність учнів.

3.    Учні повинні вміти поводитися з комп’ютером на рівні, необхідному для виконання комп’ютерних завдань.

4.    Учні повинні працювати в спеціальному кабінеті, обладнаному відповідно до встановлених гігієнічних норм для закладів освіти

Умовно уроки з використанням комп’ютера можна поділити на кілька груп:

для використання на уроках:

·        уроки – презентації;

·        уроки – дослідження;

·        віртуальні екскурсії;

·        проектна діяльність

·        тестування  

   Комп’ютерна підтримка має бути одним з компонентів навчального процесу і застосовуватись там, де це доцільно.

 Використовувати компютери можна на уроках різних типів.

Наприклад, урок засвоєння нових знань можна побудувати так:

1)          Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань.

·        Демонстрація зразків розв’язання домашніх вправ на екрані комп’ютера або за допомогою відео проектора (Зразки готує учитель або заздалегідь  учні із високим рівнем навчання)

·        Слайди із запитаннями, опорними схемами тощо для актуалізації опорних знань учнів.

·        Слайди із  усним рахунком, логічними вправами і т.д.

2)          Повідомлення теми, мети, завдань  і мотивації навчальної діяльності.

·       Тема, мета, завдання уроку – на слайдах.

·       Використання анімаційних фрагментів ППЗ   для  мотивації навчальної діяльності учнів.

3)          Сприйняття і первинне усвідомлення навчального матеріалу.

·       З  використання  ППЗ  демонструються конспекти із викладенням нового матеріалу: означення, схеми, малюнки; може бути озвучення цих означень,  доведення  теорем тощо.

·       Фронтальна робота з класом з використанням ППЗ: усні вправи, зразки розв’язання вправ, хід побудови графіків, малюнків до задач тощо.

4)          Узагальнення і систематизація знань.

·          учні з високим рівнем навчання  самостійно виконують завдання за під­ручником;

·          учні  із середнім рівнем  — працюють з учителем, відповідаючи на запитання, виконуючи завдання біля дошки;

·           учні із достатнім рівнем  можуть перевіряти  рівень засвоєння нового  ма­теріалу на комп'ютері (тести, запитання)

5)          Домашнє завдання.

·        За допомогою окремого слайду учні інформуються про зміст домашнього завдання. Вказуються пункти, параграфи підручника, які потрібно опрацювати, теореми та властивості, що потрібно вивчити, додаткові джерела інформації ;

·         надається список номерів з урахуванням навчальних можливостей учнів та проводиться методичний інструктаж про виконання завдання.

·         Під час інструктажу зручно повернутися до слайдів, які вже використовувались протягом уроку, нагадати методи та прийоми розв’язування задач та тренувальних вправ, сформулювати питання, які були б спрямовані на подальший розвиток і підготовку до подальшого навчання.

6)          Підбиття підсумків уроку .

На слайді презентації:

·        наводяться  питання, відповіді на які підводять підсумок уроку;

·        учням пропонується заповнити таблицю нових понять разом з їхніми  значеннями;

·        за критеріями оцінювання на уроці учні роблять мотивовану самооцінку чи взаємооцінку;

·        учням пропонується обрати свій смайлик рефлексії і мотивувати вибір.

Використання інформаційних технологій при від­повідному доборі та методиці роботи, дотриманні принципів системності, доступності та наочності ви­конує низку педагогічних функцій:

• активізує увагу;

• враховує вікові особливості образного сприй­няття навколишнього середовища;

• є підґрунтям емоційної пам'яті;

• підносить емоційний тонус навчально-пізна­вальної діяльності;

• знижує напругу уроку;

• навчає використовувати інформаційні комп'ю­терні технології як засіб навчальної діяльності, фор­мує ставлення до комп'ютера як помічника в процесі  оволодіння знаннями.

Усе це позитивні риси, але, як відомо, завжди іс­нує і зворотний бік медалі. Говорити про широке використання комп'ютерів на уроках у школі ще завчасно. По-перше, недостатня комп'юте­ризація; по-друге, відсутність навичок роботи з ком­п'ютером в учнів; по-третє, багато вчителів поки що просто не мають можливості засвоїти навіть елемен­тарних навичок роботи з комп'ютером. Та погляди на цю проблему мають бути оптимістичними, і кожен учитель мусить намагатися опанувати знання з ін­формаційних технологій, які сприяють входженню людини в сучасний інформаційний простір. Учитель зобов'язаний допомогти учням відкрити двері в цей простір. Іще Сократ говорив: «Хто хоче зрушити світ, той нехай почне із себе».

                                 

 

План  проведення педагогічної  ради

« Удосконалення уроку шляхом  використання

 інформаційно – комунікаційних  технологій навчання

 як  одного із способів розвитку творчої особистості учителя та учня»

 

Мета проведення :  підвести підсумки результатів роботи педколективу над проектом « Підвищення рівня ефективності діяльності учителя на уроці шляхом використання інформаційно – комунікаційних  технологій навчання»

 

Форма  проведення:  творчий звіт учителів + ділова гра «Діамант»

 

Хід  педагогічної  ради:

1.           Вступне слово заступника директора з навчально – виховної роботи «Комп’ютерні технології на уроці – шлях до розвитку творчої особистості учителя і учня»  (із використанням комп’ютерної презентації PowerPoint)

2.           Презентація власних досягнень учителів школи  у оволодінні ІКТ навчання.

Виступи представників творчих груп на теми:

·        Комп’ютерні презентації на уроці –  засіб активізації пізнавальної активності учнів;

·        Мультимедійні засоби навчання – ефективне джерело знань, умінь та уявлень учнів;

·        Проектна діяльність на уроках із використанням ІКТ навчання.

3. Ділова гра «Діамант»   на  тему «Інформаційно – комунікаційні технології – шлях до якісної освіти»

   За  правилами  ця  гра  має кілька  періодів, кожний з яких має  своє  призначення.  Метою  гри  є  спроба  виявити, які ж  характеристики ІКТ дають змогу сказати, що вони є дійсно шляхом до якісної освіти .

  На підготовчому етапі творчою групою вчителів було розроблено перелік 22 тверджень, що  характеризують ІКТ навчання.  На  І  етапі гри з  цим  списком  працює  кожний  учитель  окремо: треба  розмістити  дев’ять  якостей  за  порядком  зниження  їх  пріоритетності.  На  ІІ  етапі  члени   методичних  асоціацій та об’єднань систематизують  так  звані  “діаманти” (результати відповідей учителів суміжних дисциплін) і з 5-10  окремих  “діамантів”  утворюється  один, який є  результатом  спільної  думки  членів  методичних  асоціацій та об’єднань.  На  ІІІ  етапі  всі    “діаманти”, які  створили  члени методичних  асоціацій та об’єднань ,  об’єднуються членами  творчої  групи  в  єдиний  “діамант”, який  відображає  спільну  думку  колективу.

          Наприклад,  після  такої  спільної  роботи  можна  дістати  ось  такий  “діамант”:

                                              4

                          19             5

                8                6               7           

                          3              19

                                 10

 

 

 

    Правила гри:  Із запропонованих  тверджень  оберіть  9 таких, що  виражають сутність того, що ІКТ  дійсно ведуть до якісної освіти. Розмістіть  їх номери  за  порядком  зниження  пріоритетності    і  випишіть  :

1)    Формування умінь працювати з інформацією;

2)    Розвиток комунікативних здібностей;

3)    Можливість дати дитині стільки матеріалу, скільки вона може засвоїти;

4)    Формування дослідницьких умінь;

5)    Формування умінь приймати оптимальні рішення;

6)    Підготовка особи «інформаційного суспільства»;

7)    Організація колективної та групової роботи;

8)    Забезпечення індивідуалізації навчального процесу ;

9)    Забезпечення зворотного зв’язку  у  процесі  навчання;

10)     Моделювання різних явищ та процесів;

11)     Наочна легкодоступна форма;

12)     Широке використання на уроках з різних предметів;

13)     Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

14)     Підвищення мотивації та пізнавальної активності учнів;

15)     Зручні форми перевірки знань та вмінь учнів;

16)     Можливість виявлення творчих здібностей учнів;

17)     Впровадження проектних технологій;

18)     Використання звукових та відеофрагментів;

19)     Ефективне проведення інтегрованих уроків;

20)     Навчання грамотній роботі з носіями інформації;

21)     Формування навичок роботи з комп’ютером;

22)     Економія часу учителя при підготовці до уроку.

 

Підсумок ділової гри.

4. Рішення педагогічної ради.

 

 

 

                            ВИКОРИСТАНА  ЛІТЕРАТУРА

 

1.                 Мультимедіа на уроці. // Завуч, 2008, № 27, с.13

2.                 Нові інформаційні технології навчання.// «Управління школою», 2008, № 29, с.20

3.                 Використання інформаційних технологій у процесі навчання.// Завуч, 2009, №15, с.26

4.                 Формування успішної особистості засобами нових ІТ.// Завучу усе для роботи, 2009 № 1, с.9

5.                 Биков О. Новітні інформаційні технології в навчально – виховному процесі //Школа. Шкільний світ.-2008, № 7,  с.75 – 96

6.                 Букач А. Інформаційні та комунікаційні технології в освітній системі міста // Школа. Шкільний світ.- 2007,  № 12,  с. 77 – 87

7.                 Мельник Г. Мультимедійні засоби навчання // Школа. Шкільний світ. 2007,  № 12, с. 54 – 59

8.                 Інформаційні технології у навчально – виховному процесі // Завуч, 2010, № 2, с.11-14

9.                 Ж-л «Відкритий урок»,  2004, № 3-4, с.38